ทำเนียบบุคลากร

 

นางอนงค์รัก สุดงาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว

นางรัชลาภรณ์ หวานเสนาะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายไพรจิต นิลม้าย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส.แพรวิภา รัตนศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

น.ส.จารุวรรณ เทือกทา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

นางสมหมาย ปัสสาวะเท
พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

นางนิตย์ พงษ์สระพัง
แม่บ้าน