ข้อมูลทั่วไป

ชื่อหน่วยบริการ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว รหัสหน่วยบริการ  : 04372
ที่ตั้ง บ้านสระแก้ว หมู่ 1 ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 098-1036191 โทรสาร  –

วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพองค์รวมที่มีคุณภาพมาตรฐาน  บริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ บูรณาการสร้างสุขภาพ สู่สังคมมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพบริการ บริหาร วิชาการของบุคลากร
 2. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
 3. สร้างสุขภาพเชิงรุกสู่ประชาชน
 4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
 5. สร้างระบบบริการสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ 

วัฒนธรรมขององค์กร

 1. ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ
 2. ปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
 3. ปฏิบัติหน้าที่เป็นธรรมและเสมอภาค
 4. ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

 ค่านิยมขององค์กร
มีความรับผิดชอบ โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม บริการดุจญาติมิตร

ข้อมูลทั่วไปและสภาพแวดล้อมขององค์กร

สภาพทางภูมิศาสตร์

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว  ตั้งอยู่ ณ บ้านสระแก้ว   หมู่ที่ 1  ตำบลสระแก้ว   อำเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น  บนเนื้อที่  3  ไร่ 1 งาน   ก่อสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2527  เป็นสถานีอนามัยแบบทรงเตี้ย ขนาด 20 X 8  เมตร  พร้อมบ้านพัก  2  หลัง  และเปิดดำเนินการเมื่อ วันที่ 1  มีนาคม  2528  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2540  ได้ก่อสร้างสถานีอนามัยใหม่ทดแทนเป็นสถานีอนามัยทั่วไป  อาคาร 2 ชั้นยกพื้น  ปี พ.ศ. 2546 ได้ต่อเติมชั้นล่างโดยใช้งบประมาณจากจังหวัด   ปี พ.ศ. 2551  จัดทำผ้าป่าสามัคคีจากชาวบ้านตำบลสระแก้วและส่วนราชการต่าง ๆ ในการต่อเติมแยกเป็นห้องต่าง ๆ ที่เหมาะและสะดวกในการให้บริการ    ห่างจากอำเภอเปือยน้อย  4  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  86   กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดกับ ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก    ติดกับ ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตก      ติดกับ ตำบลวังม่วง และตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง บางส่วน
ทิศใต้              ติดกับ ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลาดรอน จากทิศตะวันตก  ลาดต่ำลงมาทางทิศตะวันออก ลักษณะพื้นที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำ  ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  คือ  ลำห้วยเลาใหญ่  ลำห้วยเลาน้อย  ลำห้วยเสียว  ลำห้วยโสกผือ  และลำห้วยลำพังชู

 ข้อมูลการปกครอง

ตำบลสระแก้ว   แบ่งเขตการปกครอง  เป็น  7  หมู่บ้าน  โดย หมู่ที่ 1,3,5,6  อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลสระแก้ว   มี  จ่าสิบเอกวริน   หวานเสนาะ  ปลัดเทศบาลตำบลสระแก้ว  ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  และ  หมู่ที่ 2,4,7  อยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเปือยน้อย  มี นายไพฑูรย์   ผิวผาง  เป็นนายกเทศมนตรี   ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว  ทั้ง  7   หมู่บ้าน  มีกำนันชื่อ  นายบุญมี  แก้วอาษา

สภาพเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำไร่  ปลูกพืชผักสวนครัว  การทำนา  การเลี้ยงสัตว์ และจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สภาพสังคม

ประชาชนตำบลสระแก้ว   นับถือศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม ทำนา  ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกข้าวโพด   พริก  เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่นเย็บกระเป๋า  เย็บผ้า  เป็นต้น   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

การคมนาคมขนส่งและสาธารณูปโภค

 1. ทางบก
 • รถยนต์ส่วนบุคคล
 • รถโดยสารประจำทาง
 1. ทางอากาศ – ท่าอากาศยานขอนแก่น

ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลสระแก้วนับถือศาสนาพุทธ

ประชากรในเขตรับผิดชอบ

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม
0-4 ปี 82 71 153
5-9 ปี 98 108 206
10-14 ปี 137 116 253
15-19 ปี 143 125 268
20-24 ปี 162 144 306
25-29 ปี 140 133 273
30-34 ปี 144 144 288
35-39 ปี 154 154 308
40-44 ปี 153 168 321
45-49 ปี 172 177 349
50-54 ปี 132 138 270
55-59 ปี 111 117 228
60-64 ปี 122 94 216
65-69 ปี 64 95 159
70-74 ปี 47 63 110
75-79 ปี 17 22 39
80-84 ปี 7 23 30
85-89 ปี 9 8 17
90-94 ปี 4 0 4
95-99 ปี 0 1 1
100 ปีขึ้นไป 0 0 0
รวม 1,898 1,901 3,799

 

สภาพสังคม

ประชาชนตำบลสระแก้ว   นับถือศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม ทำนา  ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว  ปลูกมันสำปะหลัง  ปลูกข้าวโพด   พริก  เลี้ยงสัตว์  และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  เช่น

เย็บกระเป๋า  เย็บผ้า  เป็นต้น   พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบดินปนทราย ไม่อุ้มน้ำทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้

 สภาวะเศรษฐกิจ

ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำไร่  ปลูกพืชผักสวนครัว  การทำนา  การเลี้ยงสัตว์ และจากอุตสาหกรรมในครัวเรือน

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระแก้ว มีขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ โดยเฉพาะการทำบุญตามฮีต 12 ได้แก่เดือนเจียง ทำบุญเข้ากรรม 2. เดือนยี่ ทำบุญคูณลาน

 1. เดือนสาม ทำบุญข้าวจี่ 4. เดือนสี่ ทำบุญพระเวส
 2. เดือนห้า ทำบุญสงกรานต์ 6. เดือนหก ทำบุญบ้องไฟ
 3. เดือนเจ็ด ทำบุญชำฮะ 8. เดือนแปด ทำบุญเข้าพรรษา
 4. เดือนเก้า ทำบุญข้าวประดับดิน 10. เดือนสิบ ทำบุญข้าวสาก
 5. เดือนสิบเอ็ด ทำบุญออกพรรษา 12. เดือนสิบสอง ทำบุญทอดกฐิน

ทรัพยากรแสดงจำนวน รพ.สต. ร้านขายยา โรงเรียน วัด/สาสนาสถาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อสม.

สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุข

 • สถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ  ประกอบด้วย

สถานบริการ  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้แก่

 • รพ.สต. 1  แห่ง
 • สุขศาลา 7 แห่ง

โรงเรียน

 • โรงเรียนประถมศึกษา    จำนวน  3  แห่ง
 •  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จำนวน  1  แห่ง

วัด  มีวัดพัทธสีมา   จำนวน  7  แห่ง

ศูนย์เด็กเล็ก                        จำนวน      3  แห่ง
อาสาสมัครสาธารณสุข           จำนวน     75  คน

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2562

Back to top button
Close